skip to Main Content

Uppdaterad: Välkommen på årsmöte!

Kallelse till ordinarie årsmöte i Simklubben Hajen, Lomma

När: Måndagen den 27 mars 2017, kl 19:00
Var: Lobas klubblokal. Klubblokalen är ovanför Pilängskolans nybyggda matsal precis bredvid Pilängshallen i Lomma. Ingång på hörnan.

Föredragningslistan 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Frågan om mötet har utlyst på ett rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Styrelsens redovisning av verksamhetsåret 
 8. Årsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 9. Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31* 
 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 12. Fastställande av medlemsavgift  
 13. Verksamhetsplan och budget för 2017 
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  
 15. Val av styrelse för 2017-2018
  Val av styrelsens ordförande
  Val av ordinarie ledamöter
  Val av suppleant
  Val av revisorer
  Val av revisors suppleant
  Val av valberedningen  
 16. Övriga frågor 
 17. Mötets avslutande

*Finns tillgänglig på Hajens kansli från den 13 Mars

Efter det formella årsmötet: Utdelning av priser och utmärkelsetecken

Välkomna!

/ Styrelsen i SK Hajen

>> Årsberättelse för 2016

Valberedningens nomineringar till styrelse för SK Hajen

Ordförande Nyval 2017-2018, Richard Henriksson
Ledamot Nyval 2017-2019, Jenny Vikman
Ledamot Nyval 2017-2019, Lars Gutenwik
Ledamot Nyval 2017-2019, Elisabeth Dolmark
Ledamot Omval 2017-2018*, Robert Tretinjak
Adjungerad ledamot Nyval 2017-2018, Pernilla Agardh
Suppleant Nyval 2017-2018, Mårten Laurén
Suppleant Nyval 2017-2018, Ulrika Ohlsson
Revisor Omval 2017-2018, Anders Burmester
Revisor Omval 2017-2018, Sven Yngvesson
Revisors suppleant Nyval 2017-2018 Patrik Bitzén
*Robert har en önskan om att endast sitta ett år till och sedan lämna sitt styrelseuppdrag. Därav nomineras han endast på ett år.

Back To Top
Sök